تبلیغات
اخبار و مقالات داغ تکنولوژی / مقایسه گوشی، تبلت ، لپ تاپ ، خودرو ، تازه ترین گجت ها / لازمه ایجاد سبکی متفاوت برای زنگی - فرضیه نسبی انیشتین

فرضیه نسبی انیشتین

هر کسی از روی تجربه می داند که تمام حرکات در این دنیانسبی هستند. معنی آن این است که هر حرکت را فقط نسبت به چیز دیگرمی توان سنجید. فرض کنید در قطارراه آهن نشسته اید و از پنجره بخارج نگاه می کنید و از روی حرکت اجسام متوجه می شوید که دارید حرکت می کنید ولی شخصی که در مقابل شما نشسته است،نسبت به او شما ابداً دارای حرکت نیستید. بنابراین حرکت وقتی وجود دارد که نسبت به چیزی که ثابت استسنجیده شود. این نخستین قسمتاساسی فرضیه انیشتین است. ممکن است آنرا به این ترتیب توضیحداد:
جسمی که در فضا بطور یکنواخت در حرکت است با مطالعه و دقت درباره آن اجسام به تنهائی نمی توان حرکت آنرا درک نمود. دومین قسمت اساسی فرضیه انیشتین این است که می گوید تنها «مقدار» مطلق غیرقابل تغییر در جهان، سرعت نور است.
می دانیم که این سرعت عبارت از 186000 میل در ثانیه است. ولی این تصور عجیبی است که فرض کنیم مقدار مزبور هیچگاه تغییر نمی کند و این است دلیل آنکه چرا این موضوع آنقدر عجیب به نظر می آید.
اگر اتومبیلی با سرعت 60 میل در ساعت حرکت نماید، یعنی سرعت آنرا کسی اندازه بگیرد که خود بی حرکت ایستاده است سرعت اتومبیل 60میل در ساعت خواهد بود. اگر این اتومبیل از کنار اتومبیلی بگذرد که سرعت آن 40 میلدر ساعت است و در همان جهت حرکت می کند، سرعت گذشتن آن از پهلوی ماشین مزبور 20 میل در ساعت خواهد بود. و اگر اتومبیل دومی، بجای حرکت در همان جهت، از جهت مقابل اتومبیل اول حرکت نماید آنوقت هر کدام با سرعت صد میل درساعت از پهلوی هم می گذرند.
حال بر طبقفرضیه انیشتین، اگر سرعت شعاع نور را به این طریق اندازه بگیریم (یعنی اگر ما، در یک جهت بدویم نور از طرف مخالف بیاید)، فرقی نخواهد کرد و شعاع نور هم با سرعت 186000 میل در ثانیه عبور می کند. این مطالب فقط یک توضیحکلی است در مورد فرضیه نسبی انیشتین. در جزو قضایای دیگری که انیشتین درباره آنها عقاید تازه آورده است می توان جرم اجسام و انرژی و چگونگی تغییر شکلآنها و تبدیلشان را بیکدیگر اسم برد.
چرا میز و صندلی در شب صدا می کنند؟ ما بهنگام شب صدایتراق اثاثه چوبی را می شنویم در صورتی که در روز چنین نیست و علتش تغییر درجهحرارت است، چوب و مواد چوبی در حرارت منبسط و در سرما منقبض می شوند.اثاثه چوبی در روز بر اثر حرارت خورشید و علل دیگر گرم می شود و شبها سرد و این باعث جمع شدن ناگهانی آنها می گردد و این جمع شدن صدائی بوجود می آورد.

***

مطالب گذشته