تبلیغات
اخبار و مقالات داغ تکنولوژی / مقایسه گوشی، تبلت ، لپ تاپ ، خودرو ، تازه ترین گجت ها / لازمه ایجاد سبکی متفاوت برای زنگی - جدول تقسیم بندی عناصر بر اساس نقش و اهمیت فیزیولوژیکی آن ها


جدول تقسیم بندی عناصر بر اساس نقش و اهمیت فیزیولوژیکی آن ها

گروه

عناصر غذایی

منابع مورد استفاده

نقش فیزیولوژیك

اول

كربن، ئیدورژن، اكسیژن، نیتروژن و گوگرد

آتمسفر و یونهای مواد محلول در آب و خاك

عناصر اصلی سازندة مواد آلی گیاه، نقش مهم در واكنشهای آنزیمی و احیاء و اكسیداسیون

دوم

فسفر، بر، و در مواردی سلیسیم

یونهای مواد محلول در آب و خاك

وارد شدن در بسیاری از تركیبها و در واكنش‌های متابولیسمی، استری شدن با الكل‌های طبیعی (استرهای اسید بریك و استرهای فسفات) و شركت استرهای فسفات در واكنشهای انتقال انرژی

سوم

پتاسیم، منیزیم، كلسیم منگنز، كلر و در مواردی سدیم

یونهای مواد محلول در آب و خاك

فعال كردن واكنشهای آنزیمی، متوازن كردن پتانسیل الكتریكی و پتانسیل اسمزی

چهارم

آهن، مس،روی و مولیبدن

یونهای مواد محلول در اب و خاك

شركت در زنجیره‌های انتقال الكترون از راه تغییر ظرفیت

مطالب گذشته