تبلیغات
اخبار و مقالات داغ تکنولوژی / مقایسه گوشی، تبلت ، لپ تاپ ، خودرو ، تازه ترین گجت ها / لازمه ایجاد سبکی متفاوت برای زنگی - جدول نقطه انجماد و رسانایی الکتریکی چند محلول


جدول نقطه انجماد و رسانایی الکتریکی چند محلول

مقدار مادة حل شده در 1000 گرم آب

نام و فرمول مادة حل شده

نقطة انجماد تقریبی محلول

رسانایی الكتریكی

342 گرم= 1 مول

46 گرم= 1 مول

92 گرم= 1مول

شكر

الكل معمولی

گلیسیرین

86/1-

86/1-

86/1-

نارسانا

نارسانا

نارسانا

5/58 گرم= 1 مول

111گرم= 1 مول

40 گرم= 1 مول

5/36 گرم= 1مول

كلرید سدیم NaCl

كلرید كلسیم

ئیدروكسید سدیم NaOH

اسید كلریدریك HCl

6/3-

8/4-

5/3-

5/3-

رسانای خوب

رسانای خوب

رسانای خوب

رسانای خوب

35 گرم= 1 مول

60 گرم= 1 مول

ئیدروكسید‌ آمونیم

اسید استیك

2-

2-

رسانی ضعیف

رسانای ضعیف

مطالب گذشته