تبلیغات
اخبار و مقالات داغ تکنولوژی / مقایسه گوشی، تبلت ، لپ تاپ ، خودرو ، تازه ترین گجت ها / لازمه ایجاد سبکی متفاوت برای زنگی - جدول 08 – نامهای جغرافیایی گرفته شده از کانیها


جدول 08 – نامهای جغرافیایی گرفته شده از کانیها

نام

نماد

شماره

كانی یا كانه

موقعیت جغرافیایی

كادمیم Cadmium

Cd

48

 خاكی از كادمیا (Kadmeia)

در یونان باستان

اربیم Erbium

Er

68

اربیا Erbia

 

هولمیم Holmium

Ho

67

هولمیا Holmia

این كانیها به یاد ایتربی (Ytterby)، دهكد‌ه‌ای در نزدیكی استكهلم در سوئد و به یاد خود استكهلم (هولمیا، هولمیم) نامگذاری شده‌اند.

تربیم Terbium

Tb

65

تربیا Terbia

 

ایتربیم Ytterbium

Yb

70

ایتربیا Ytterbia

 

ایتریم Yttrium

Y

39

ایتریا Yttria

 

منیزیم Magnesium

Mg

12

ماگنسیا‌آلبا (مغنسیای سفید)

ازماگنسیا Magnesia در یونان باستان

منگنز Manganese

Mn

25

«ماگنسیا» نیگری

(مغنسیای سیاه)

 

استرونسیم Strontium

Sr

38

استرونسیانیت

استرونسیان Strontian اسكاتلند.

تولیم Thulium

Tm

69

تولیا (Thulia)

تولیم، نام باستانی سرزمین اسكاندیناوی بوده است.

مطالب گذشته